Markedsføring

Hvem og hvad omfatter loven

Loven omfatter også foreningers markedsføring af sundhedsydelser. De ydelser, der er omfattet, er de, der sigter på at forbedre en persons sundhedstilstand. Vejledningen omtaler healing, hypnose og clairvoyance som værende udenfor området, med mindre der sigtes mod at forbedre pågældendes sundhedstilstand ved aktiviteten.

Lovlig og ulovlig markedsføring

Markedsføringsloven forbyder vildledende, urigtig eller urimelig mangelfuld markedsføring. Dette indebærer, at oplysninger hverken ved udformningen eller i indholdet må være egnet til at skabe urigtige indtryk hos de personer, som de er rettet til. Eller som de når ud til. I vurderingen af dette tages udgangspunkt i hvordan modtageren vil kunne opfatte budskabet.

Når der er tale om sundhedsnydelser vil der blive lagt særlig vægt på, at der er tale om personer, som søger helbredelse eller afklaring af sundhedsmæssige problemer, hvorfor de er særligt påvirkelige. Dette sidste gælder i særdeleshed i tilfælde, hvor markedsføringen retter sig mod unge under 18 år.

For at understrege, hvad vildledning kan være, er det ikke alene nok, at den er urigtig. Den må, som det hedder i Vejledningen, ”ikke være egnet til at forlede, narre, snyde eller føre modtageren på vildspor”. Dette kan ske ved ukorrekthed, ved undladelse, overdrivelse, tvetydighed eller overdreven påstand. Selv sande angivelser kan være vildledende på grund af den sammenhæng, hvori de findes.

Der er dog ikke et krav om absolut objektivitet. Beskrivende og subjektive beskrivelser kan godt accepteres, så længe de ikke er vildledende.

Bivirkninger ved en behandling skal anføres af behandleren før behandlingen påbegyndes. Det angives som eksempel på en urimelig mangelfuld angivelse, at en sundhedsydelse anprises, uden at det samtidig angives at sundhedspersonen selv er bagmanden bag ydelsen.

Som forbudt markedsføring er også utilbørlige angivelser, f.eks. at en person vil blive syg, hvis ikke pågældende tager imod (og betaler for!) den tilbudte ydelse. Det er heller ikke tilladt at fremføre en række symptomer på farlige lidelser for at få en konsultation for en nærmere undersøgelse.

Som utilbørlig angivelser er også de, der benytter overtro, spillelidenskab eller lignende eller fremmer diskrimination i forhold til race, religion, køn, alder eller nation.

Der er også forbud mod utilbørlige fremgangsmåder, hvor markedsføringen påfører modtageren besvær, ulejlighed eller virker generende. Der angives i Vejledningen eksempler som løbesedler på hospitaler eller gravpladser.

Billeder, logoer og præsentationer

I modsætning til tidligere må man nu gerne anvende logoer og billeder i markedsføringen. Disse må dog ikke være urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde. Særligt advares mod før – efter billeder, idet der jo ikke kan garanteres for en tilsvarende effekt. Der er dog ikke noget egentligt forbud. Sundhedsstyrelsen vil forlange dokumentation for at det er den samme person, der er tale om.

Som tidligere nævnt er en af fordelene ved den ny lov at terapeuten kan reklamere med det man er særlig god til f. eks behandling af særlige former for sygdomme eller problemer. Det er også tilladt at reklamere med sin uddannelse og hvor man er uddannet, tillægsuddannelser etc.

Sandhedskravet eksisterer stadig, og urigtige oplysninger er forbudt.

Hjemmesider, videoer og film

De regler, der er nævnt gælder også for hjemmesider www.- . Har man hjemmeside i udlandet, skal dette lands regler være iagttaget.
Det bemærkes, at markedsføring med levende billeder: film og video, CD-rom og DVD er forbudt, da disse virker særligt stærkt.

Der er den 9/4-2013 kommet en ændring til loven, hvori det tillades at anvende film eller andre former for levende billeder på sundhedsydselsesudbyderens egen hjemmeside.

Det samme gælder fjernsynsudsendelser. Reglerne omfatter dog ikke udsendelser fra udlandet f. eks TV 3 og 3+, idet det er afsenderlandets, der her bestemmer.Der gælder dog den undtagelse, at såfremt optagelsen sker i folkeoplysnings øjemed er det tilladt. Det samme gælder, når film og videooptagelser anvendes som led i en behandling. Her indgår den jo heller ikke i markedsføringsøjemed. 

Identifikation af markedsføring

Der stilles som krav til al markedsføring, at det skal fremgå, at det er markedsføring, og hvem der er ansvarlig. Sundhedsstyrelsen har ret til at kræve dokumentation for alle oplysninger eller anprisninger i markedsføringen.

Luderjournalistik bliver nu forbudt. Der må ikke være sammenblanding af redaktionelt stof/artikler og reklamer.

Pressemeddelelser vil også kunne betragtes som markedsføring, og det er forbudt at skjule reklamer, idet der så er tale om markedsføring, der ikke kan identificeres som sådan. Ved sammenlignende markedsføring skal det klart fremgå, hvem der sammenlignes med. Der stilles i øvrigt en række strenge krav for at denne for markedsføring kan være tilladt.

Hvis man markedsfører med ”særtilbud” skal det som minimum angives, hvornår det starter og ophører igen.

Dokumentation, Sundhedsstyrelsens tilsynsopgaver

Der er en væsentlig dokumentationspligt. Alle billeder og angivelser skal kunne dokumenteres. Hvis der tilbydes helbredelse skal dette kunne dokumenteres/ bevises.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn, men er befriet for at skulle tage alle sager op. Kun de der forekommer relevant af patienthensyn vil kunne forvente en reaktion fra styrelsens side. Det anføres direkte, at klager der synes at fremme af konkurrencehensyn får en lav prioritering. I sådanne tilfælde henvises klageren til at gennemføre et civilt søgsmål.

Markedsføringsregler og etiske regler

Afslutningsvis skal opmærksomheden henledes på, at Healer-Ringen har etiske regler, der stiller strengere krav end loven. F. eks er løfte om helbredelse forbudt.

Du kan læse Lov om markedsføring af sundhedsydelser af 6. maj 2003

Samt Lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser af 9. april 2013

Du kan læse hele Bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser af 21. august 2003 

Du kan læse den seneste Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser af 21. august 2003

 

 

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk